© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

NL UK DE
 
1.jpg

Van Doorn Verlichting is een innovatieve en creatieve alleskunner.


Disclaimer  
Op de site en in de nieuwsbrieven van Van Doorn Verlichting B.V. te Culemborg, onderstaand steeds als VDC genoemd, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de op deze site en in de nieuwsbrieven geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.  

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. VDC heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. VDC staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
VDC aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. VDC wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. VDC garandeert evenmin dat de VDC site foutloos of ononderbroken functioneren. 
Op de VDC site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door VDC niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. VDC wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.  
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. VDC, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de VDC site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de VDC site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VDC, de inhoud van de VDC site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van VDC. 
Op de VDC site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.    


contact nieuwsbrief

Van DOORN Verlichting B.V. | Bellweg 10 | 4104 BJ Culemborg | P.O. Box 5  4100 AA  Culemborg  The Netherlands  |  T. +31(0)345-51 23 47 |  F. +31(0)345-5123 85
E-mail vdc@vdc.nl

Privacy  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  Algemene Voorwaarden 

Powered by Sitespirit